Struktur Organisasi

Ketua. : Dra Hj Yurisna Tanjung M.Ap.
Wakil Ketua :Mario Kasduri M.Ag
Sekretaris : Ir Risnawati MM
Wkl.sekretaris : Dr Moh Yusri M.si
Anggota : Mukhlis Ibrahim SH.MH
Anggota : Nurhilmiyah SH.MH